Επιβράβευση και Διεθνής Αναγνώριση του Τμήματος

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος από πενταμελή επιτροπή διακεκριμένων Καθηγητών κορυφαίων Πανεπιστημίων της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ.

Last updated: 17/01/2014

Στις 10 Δεκεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Department of Management Sciecne and Technology - DMST) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από πενταμελή επιτροπή διακεκριμένων Καθηγητών κορυφαίων Πανεπιστημίων της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ (Aston University, London School of Economics, Imperial College London, California State University και Cardiff University).

Η επιτροπή συγκροτήθηκε με ευθύνη της "Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση - ΑΔΙΠ” και αφού επισκέφτηκε το Τμήμα (18-20/11/2013) αξιολόγησε κυρίως θέματα ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού και ερευνητικού έργου, δομής και οργάνωσης του προγράμματος σπουδών, ποιότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών καθώς επίσης και το βαθμό σύνδεσης των σπουδών και των δραστηριότητων των μελών του Τμήματος με την αγορά εργασίας, τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.

Τα σχόλια των αξιολογητών για το Τμήμα στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης ήταν ιδιαιτέρως θετικά, επιβραβεύοντας τις πρακτικές που ακολουθεί από την ίδρυση του με σκοπό την επίτευξη ποιότητας και καινοτομίας και δίνοντας στα μέλη του Τμήματος τη δύναμη να συνεχίσουν να εργάζονται για την προώθηση και ανάδειξη της Αριστείας στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Η επιτροπή στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης χαρακτηριστικά αναφέρει:

"In the relatively short period since its establishment in 2000 DMST has developed remarkable academic competencies and achieved impressive results. In many respects DMST is an exemplar new university unit that developed multidisciplinary excellence according to international standards despite the restrictive conditions of Greek academia. Transferring their substantial experience in some of the best universities in Europe and the US, the team of academics who founded the Department instilled an ethos of collaborative striving for international recognition and local relevance."

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθηγητής Χρήστος Δ. Ταραντίλης