Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

Κωδικός: 
8111
Εξάμηνο: 
3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Η λήψη αποφάσεων είναι μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες στη διοίκηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από συχνές αλλαγές, έντονο ανταγωνισμό, πληθώρα δεδομένων, και μεγάλη διείσδυση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, η λήψη αποφάσεων βασίζεται όλο και περισσότερο σε «δεδομένα» (στοιχεία) τα οποία επεξεργαζόμαστε χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα «μοντέλα» και τεχνικές, και με αξιοποίηση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η μεθοδολογία που ακολουθείται καθώς και τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται αποτελούν το αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης.

Αυτό το μάθημα αποβλέπει στο να παρουσιάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε περίπλοκα επιχειρηματικά προβλήματα μέσα από τη μεθοδολογία της Διοικητικής Επιστήμης και τη χρήση των Η/Υ. Η έμφαση του μαθήματος θα είναι στο να κατανοήσουμε τα διάφορα μοντέλα, τις εφαρμογές τους στους διάφορους τομείς της επιχείρησης, και τη διαισθητική και οικονομική τους σημασία στη λήψη αποφάσεων.

Το μάθημα εισάγει τον σπουδαστή στη Μεθοδολογία της Λήψης Αποφάσεων και στις 3 κύριες κατηγορίες μοντέλων: Γραμμικός και Ακέραιος Προγραμματισμός, Ανάλυση και Δέντρα Αποφάσεων, και Λήψη Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια. Σε κάθε ενότητα ο σπουδαστής, εκτός από τα αντίστοιχα μοντέλα, θα εκτεθεί σε μια σειρά από εφαρμογές και στη χρήση των κατάλληλων πακέτων Η/Υ, πολλά από τα οποία βασίζονται στο EXCEL και θα έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει τις γνώσεις του σε διάφορα προβλήματα ή/και αναλύσεις περιπτώσεων.