Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη

Κωδικός: 
8123
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Η Διοικητική Επιστήμη αποτελεί ένα βασικό συντελεστή για την εφαρμογή του μάνατζμεντ. Ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αποφάσεων και της στρατηγικής ενός οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη υπολογιστικά μοντέλα και μεθοδολογίες λήψης αποφάσεων, τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών, και το επιχειρησιακό περιβάλλον.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμπέδωση της Διοικητικής Επιστήμης από τους φοιτητές μέσω:

 • των εφαρμογών περιπτώσεων (case-studies), οι οποίες αναδεικνύουν τη σύγχρονη ορθολογιστική προσέγγιση της επιστήμης αυτής στα πολύπλοκα επιχειρησιακά και στρατηγικά προβλήματα των σημερινών εταιριών
 • επίλυση των ρεαλιστικών και συνάμα υπολογιστικά σύνθετων προβλημάτων

Τα προβλήματα και οι εφαρμογές περιπτώσεων που εξετάζονται στα πλαίσια του μαθήματος καλύπτουν μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων των σύγχρονων εταιριών, όπως μεταφορές και logistics, εφοδιαστική αλυσίδα, τηλεπικοινωνίες, παραγωγή και υπηρεσίες, διοίκηση και προγραμματισμός πόρων.

Στόχος του μαθήματος είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος να μπορούν μετά την επιτυχή εξέταση τους να:

 • εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους ανάλυσης για την οριοθέτηση των συστατικών ή των παραγόντων που επηρεάζουν το υπό εξέταση προβλήματα καθώς και να προσδιορίζουν τους στρατηγικούς-επιχειρησιακούς στόχους και τους περιορισμούς που τα διέπουν
 • αναλύουν και σχεδιάζουν μεθοδολογίες βελτιστοποίησης για την επίλυση των υπό εξέταση προβλημάτων

Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:

 • Υπολογιστική πολυπλοκότητα και εφαρμογές Διοικητικής Επιστήμης
 • Μεγάλης κλίμακας βελτιστοποίηση και εφαρμογές
 • Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι και εφαρμογές
 • Κατασκευαστικοί αλγόριθμοι και εφαρμογές
 • Τοπική αναζήτηση λύσεων και δομές γειτονιών
 • Αλγόριθμοι επαναληπτικής βελτίωσης και εφαρμογές
 • Αλγόριθμοι ημιπλεονεκτικής αναζήτησης λύσεων και εφαρμογές
 • Αλγόριθμοι αναζήτησης μεταβλητής γειτονιάς
 • Προσομοιωμένη ανόπτηση και εφαρμογές