Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση (I)

Κωδικός: 
8160
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαχθούν και να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες βασικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων έτσι ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν σε θεμελιώδη μοντέλα της επιστήμης της διοίκησης και της οικονομίας αλλά και της τεχνολογίας της πληροφορικής. Το μάθημα στοχεύει επίσης στην ομαλή εισαγωγή των φοιτητών/τριων στις μεθόδους της στατιστικής οι οποίες χρησιμοποιούνται στην οικονομία και την διοίκηση. Το μάθημα αυτό θα δώσει την απαραίτητη παιδεία στους φοιτητές/τριες έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν πιο εξειδικευμένα μαθήματα στοχαστικής μοντελοποιήσης, διοίκησης, λήψης αποφάσεων, κ.α

Τα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν:

  • Αξιώματα Πιθανοτήτων, Ενδεχόμενα και Δειγματικός Χώρος, Δεσμευμένη Πιθανότητα
  • Διακριτές τυχαίες μεταβλητές, κατανομή. Παραδείγματα και εφαρμογές σε βασικές διακριτές κατανομές (Bernoulli, Poisson, Γεωμετρική).
  • Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, κατανομή, πυκνότητα πιθανότητας. Παραδείγματα και εφαρμογές σε βασικές συνεχείς κατανομές (Ομοιομορφή, εκθετική, κανονική κατανομή κλπ).
  • Από κοινού κατανεμημένες συνεχείς και διακριτές τυχαίες μεταβλητες, Ανεξαρτησία, Συνδιακύμανση.
  • Εισαγωγή στην ασυμπτωτική θεωρία, κεντρικό οριακό θεώρημα και εφαρμογές.