Προκήρυξη Θέσης Πανεπιστημιακού Υποτρόφου

Το ΟΠΑ, για τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος ΔΕΤ της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Πανεπιστημιακό Υπότροφο στο γνωστικό αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι».

Last updated: 29/09/2015

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) Πανεπιστημιακό Υπότροφο για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι», κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ι». Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) και να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου 2015 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
β) βιογραφικό σημείωμα
γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών
δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται
ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος