Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 Αριθμ. Πρωτ.: 9123

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για αυτοτελές διδακτικό έργο στο μάθημα Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους  2018-2019:

  • «Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο αντικείμενο του Τμήματος. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των ανωτέρω μαθημάτων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων)θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2019.

Ο υποψήφιος που τελικά θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2108203110 και 2108203129.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2018
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203292, 210 8211124 / Fax: 210 8215909
76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203292, (+30) 210 8211124 / Fax: (+30) 210 8215909
E-mail: rector@aueb.gr / www.aueb.gr

Δείτε το σχετικό έγγραφο