Ανακοίνωση προκήρυξης μέλους ΔΕΠ

Αθήνα : 25-08-2022
Αριθμ. Πρωτ.: 4397
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 28939

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 1890/10-8- 2022 (τεύχος Τρίτο) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 1125/9-3-2022 προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 110, email: dmst@aueb.gr

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης