Ανακοίνωση προκήρυξης μέλους ΔΕΠ

Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Τηλέφωνο: 210 8203110
email: cs@aueb.gr

Αθήνα : 28-04-2023

Αριθμ. Πρωτ.: 6027

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:  APP33754

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 1183/21-4-2023 (τεύχος Τρίτο) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 3550/14-3-2023 προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)  για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 28 Ιουνίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 110, e-mail: dmst@aueb.gr

Αθήνα, 28 Απριλίου 2023

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης