Διαδικτυακή Παρουσίαση Κατευθύνσεων Σπουδών

H ενημερωτική εκδήλωση αναλυτικής παρουσίασης των Κατευθύνσεων Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαρτίου και ώρα 13:00 -15:00, διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής «Microsoft Teams», λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγείλει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Oι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Q4ZmJlMWYtOTljZS00MjkyLTk4ZmEtNDgwNmMyNTI4ZjNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%2255a29780-76a2-48e9-a624-7db9774489f8%22%7d

Υπενθυμίζεται ότι θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική
  • Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι
  • Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων
  • Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν