Νέα Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ

H Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διοικητική των Πληροφοριακών Συστημάτων, Αγγελική Πουλυμενάκου, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών – ISTLab, εξελέγη Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΣΔΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), για την τριετία 2021-2024.

Η κυρία Αγγελική Πουλυμενάκου είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Σπουδών των Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) και τακτικό μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ). Είναι πτυχιούχος Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και έχει Master of Science και Διδακτορικό στα Πληροφοριακά Συστήματα από το London School of Economics and Political Science. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αναφέρονται στη Σχέση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας με τον Μετασχηματισμό των Οργανώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, επικεντρώνεται τελευταία σε θέματα Τεχνολογικής Παρέμβασης στους χώρους της Διαχείρισης Οργανωσιακής Γνώσης και Μάθησης, και στην μελέτη της Οργανωσιακής και Επιχειρηματικής Δικτύωσης από την Οπτική των Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι η επιστημονική υπεύθυνη έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Κοινωνία και Τεχνολογίες της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περιοχή της κοινωνικο-οικονομικής έρευνας.

Η εκλογή της νέας Κοσμήτορος πραγματοποιήθηκε βάσει των ακολούθων στρατηγικών αξόνων οικοδόμησης συλλογικής στρατηγικής πρότασης της ΣΔΕ για το επόμενο μέσο-μακροπρόθεσμο διάστημα: Ολοκλήρωση του έργου των κατά AACSB, EQUIS και ΑΜΒΑ (Triple Accreditation) πιστοποιήσεων της ΣΔΕ, ενίσχυση και αξιοποίηση της υβριδικότητας και διεπιστημονικότητας που χαρακτηρίζει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων της ΣΔΕ σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, και διδακτορικό επίπεδο, καθώς και την έρευνα μελών ΔΕΠ και ερευνητικών εργαστηρίων της, διατήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της πολύ καλής θέσης  της ΣΔΕ στη σύνδεση των τίτλων σπουδών που προσφέρει με την αγορά εργασίας, ενσωμάτωση διαδικασιών πιστοποίησης δεξιοτήτων ως (προαιρετικό) συμπλήρωμα των προπτυχιακών/μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ενδυνάμωση του ερευνητικού έργου στα διδακτορικά προγράμματα και στα ερευνητικά εργαστήρια της ΣΔΕ, στήριξη των νέων μελών ΔΕΠ και προσέλκυση ταλέντων κι ενίσχυση της διασύνδεσης της ΣΔΕ με την οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική ζωή της χώρας.