Προκήρυξη για Μεταδιδακτορικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203 614, 210 8203 622, 210 8203 865
47 A Evelpidon & 33 Lefkados Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 614, 622, 865
E-mail: postgrad_sob@aueb.gr / www.aueb.gr


Αρ. Πρωτ: 7314

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 13η συνεδρίασή της (27/05/2024), αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου Μεταδιδάκτορα ανά ερευνητικό θέμα:

  1. Μέθοδοι βελτιστοποίησης στη βιομηχανική παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα (Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Εμ. Ζαχαριάδης ezach@aueb.gr)
  2. Τεχνολογία Λογισμικού (Υπεύθυνος: Καθηγητής Δ. Σπινέλλης, dds@aueb.gr)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, μέχρι και την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (postgrad_sob@aueb.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108203614, 685, 622), συνοδευόμενη από Επιστολή Αποδοχής επίβλεψης του/της Καθηγητή/τριας του Τμήματος, υπό την επίβλεψη του /της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
  3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  4. Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/ δημοσιευθεί από τον/ την υποψήφιο/α
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ, είτε από διδάκτορες, Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  6. Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aueb.gr/sites/default/files/Esoterikos-kanonismos-ME-OPA-March16.pdf)

Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa/), σύμφωνα με το άρθρο 304, του ν. 4957/2022.

Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη, δε δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση αποδοχής αυτής. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.

Αθήνα, 28 Μάϊου 2024

Η Πρόεδρος του Τμήματος

*

Ο Πρύτανης

*

Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

* Η υπογραφή έχει τεθεί και βρίσκεται στο πρωτότυπο αρχείο του φορέα