Προκήρυξη για Μεταδιδακτορικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 8η συνεδρίασή της (24/02/2020), αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου Μεταδιδάκτορα στο παρακάτω ερευνητικό θέμα:

  1. Πληροφοριακά Συστήματα και Οργανωσιακή Φιλοπεριβαντολλογική Συμπεριφορά

(Υπεύθυνος: Αν. Καθηγήτρια, Aικ. Πραματάρη, k.pramatari@aueb.gr).

Για την παραπάνω μεταδιδακτορική θέση, υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης από διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και την Τετάρτη 04 Μαρτίου 2020 αίτηση στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 7ος όροφος, 705 γραφείο, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108203614), συνοδευόμενη από Επιστολή Αποδοχής επίβλεψης του/της Καθηγητή/τριας του Τμήματος, υπό την επίβλεψη του /της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
  3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  4. Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/ δημοσιευθεί από τον/ την υποψήφιο/α
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ, είτε από διδάκτορες, Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  6. Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aueb.gr/sites/default/files/Esoterikos-kanonismos-ME-OPA-March16.pdf)

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

*

Ο Πρύτανης

*

Καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, που βρίσκεται στο αρχείο του φορέα