Προκήρυξη Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 7η συνεδρίασή της (26/01/2021), αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά θέματα:

  1. Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ψηφιακή Εποχή (Υπεύθυνος κ. Νικολάου Ιωάννης, Καθηγητής, inikol@aueb.gr)
  2. Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα και Μεταφορά Τεχνολογίας (Υπεύθυνη κα Πραματάρη Αικατερίνη, Αν. Καθηγήτρια, k.pramatari@aueb.gr)
  3. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Επιχειρηματική Αναλυτική (Υπεύθυνη κα Πραματάρη Αικατερίνη, Αν. Καθηγήτρια, k.pramatari@aueb.gr)
  4. Τεχνολογία Λογισμικού (Υπεύθυνος κ. Σπινέλλης Διομήδης., Καθηγητής, dds@aueb.gr)
  5. Τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης και Βαθιάς Εκμάθησης στην Τεχνολογία Λογισμικού (Υπεύθυνος κ. Λουρίδας Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής, louridas@aueb.gr)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά και με απλό ταχυδρομείο μέχρι και την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (κα. Μακρυνιώτη Σοφία, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, τηλ.: 210 8203 865, email. sofiamak@aueb.gr):

α) Σχετική αίτηση.

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής (ερευνητική πρόταση).

ε) Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις της προκήρυξης.

στ) Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

ζ) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες από αναγνωρισμένο ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Όσοι ενδιαφέρονται να καταθέτουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, παρακαλούνται να διαβάσουν πρώτα προσεκτικά τον Κανονισμό Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Τεύχος Β' ΦΕΚ 3826/06.09.2018), όπου αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και απαιτήσεις για την διεξαγωγή διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα. Επίσης για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στους υπεύθυνους καθηγητές των παραπάνω ερευνητικών θεμάτων.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Ο Πρύτανης

*

*

Καθηγήτρια Αθανασία Πουλούδη

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και παραμένει στο αρχείο του φορέα.