Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αθήνα : 12-09-2022
Αριθμ. Πρωτ.: 5000

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 466 του Ν. 4957/2022

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων, χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023:

  1. Εισαγωγή στην Πληροφορική
  2. Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης (διδασκαλία κατά το ήμισυ)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος με συνάφεια ως προς το αντικείμενο του μαθήματος. Επίσης είναι επιθυμητή η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο του Τμήματος και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική και η ερευνητική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων) θα αποστέλλονται μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2108203110 - 2108203129.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης
 

Δημήτρης Μπουραντώνης
Καθηγητής