Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Κωδικός: 
8132
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων

Η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί βασική λειτουργία κάθε σύγχρονης επιχείρησης ή οργανισμού. Το μάθημα διαπραγματεύεται τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας για προϊόντα και υπηρεσίες και καλύπτει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την αξιολόγηση της εφοδιαστικής αλυσίδας για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην εξέταση και ανάλυση των κύριων και υποστηρικτικών λειτουργιών, και στη χρήση ποσοτικών μεθόδων για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης και στην εισαγωγή και αξιολόγηση τεχνολογιών τηλεματικής στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Κατανοούν θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας για επιχειρήσεις
 • Κατανοούν τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, και θέματα που αφορούν στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Κατανοούν το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Κατανοούν και να αναλύουν τις βασικές και υποστηρικτικές διαδικασίες της εφοδιαστικής διαχείρισης
 • Σχεδιάζουν και να αξιολογούν την αποδοτικότητα των διαδικασιών Εφοδιαστικής Διαχείρισης (Logistics) μιας επιχείρησης.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες:

 • Σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η Εφοδιαστική Διαχείριση σε περιβάλλον Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce),
 • Βασικές και συμπληρωματικές λειτουργίες του συστήματος Εφοδιαστικής Διαχείρισης (Logistics), η Εφοδιαστική Διαχείριση στον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών,
 • Χαρακτηριστικά προϊόντων / υπηρεσιών και απαιτήσεις οργάνωσης και σχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας,
 • Το σύστημα παραγγελιοληψίας και η εξυπηρέτηση πελατών,
 • Σχεδιασμός του δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας και χωροθέτηση αποθηκευτικών χώρων και κέντρων διανομής,
 • Διαχείριση παραγγελιών,
 • Φυσική διανομή προϊόντων, διαδικασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων,
 • Λειτουργίες Αποθήκευσης
 • Πληροφοριακά Συστήματα Εφοδιαστικής Διαχείρισης (Logistics Management Information Systems) και εφαρμογές τεχνολογιών τηλεματικής στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας,
 • Ανάθεση λειτουργιών Εφοδιαστικής Διαχείρισης (Logistics) σε τρίτους,
 • Αξιολόγηση συστημάτων Εφοδιαστικής Διαχείρισης (Logistics).