Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Κωδικός: 
8164
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων

Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν προσφέρει την δυνατότητα για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (με καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, με προσωποποιημένες υπηρεσίες, με ανάλυση δεδομένων αγοραστικής συμπεριφοράς κλπ) αλλά και την δημιουργία νέων επιχειρήσεων αξιοποιώντας τις δυνατότητας των ψηφιακών μέσων (πχ Διαδίκτυο). Η καινοτομία επίσης είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον για αυξημένη παραγωγικότητα, προστιθέμενη αξία, εξωστρεφή ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο μάθημα καλύπτει τις δύο παραπάνω τάσεις (δηλαδή την σύνδεση των ψηφιακών υπηρεσιών και της νέας επιχειρηματικότητας) μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση.

Στόχος του μαθήματος είναι:

 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές την εξειδικευμένη γνώση σε τεχνικά και οργανωσιακά θέματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν
 • Να μπορούν να αντιληφθούν τις δυνατότητες της καινοτομίας και στρατηγικής στην δυναμική νέα επιχειρηματικότητα
 • Να αποκτήσουν τα εφόδια για την σχεδίαση καινοτόμων τεχνολογικών υπηρεσιών/ προϊόντων και την ανάπτυξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού πλάνου
 • Να αξιοποιήσουν τα παραπάνω στην δημιουργία καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων/ υπηρεσιών / επιχειρήσεων σε πραγματικό περιβάλλον με έμφαση την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα θέματα:

 • Επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν
 • Τεχνολογικές και λειτουργικές εξελίξεις στα ψηφιακά μέσα
 • Σχεδίαση καινοτομιών στις επιχειρησιακές υπηρεσίες / προϊόντα, διαδικασίες κλπ
 • Στρατηγική για καινοτομία και ψηφιακή επιχειρηματικότητα
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου
 • Ανάπτυξη και χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων
 • Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην λειτουργία νέων επιχειρήσεων