Μaster in Business Administration (MBA) International Program

Ιστοθέση: http://www.imba.aueb.gr

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων (MBA International) είναι ένα διεθνές πρόγραμμα ΜΒΑ και έχει στόχο να ενισχύσει την αγορά εργασίας με την παρουσία εξειδικευμένων στελεχών, που διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων στο σημερινό διεθνές, περίπλοκο, ανταγωνιστικό και ανεπτυγμένο τεχνολογικά περιβάλλον. Διευθυντής του Προγράμματος είναι ο καθηγητής Γεώργιος Ιωάννου. Το επισπεύδον Τμήμα στο Διατμηματικό αυτό πρόγραμμα είναι το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και επίσης συμμετέχουν τα τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Με έναν σύγχρονο και ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων και πρακτικής εξάσκησης και δίνοντας έμφαση στην ομαδική εργασία και την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία στελεχών που θα συνδυάζουν:

  • Αναλυτική και συνθετική σκέψη, ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται ένα περίπλοκο πρόβλημα και να συνθέτουν αποτελεσματικά τα επί μέρους στοιχεία του για μια συνολική στρατηγική.
  • Ανθρώπινες και διοικητικές ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν ομαδικά, αλλά και να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην ομάδα τους ή στην επιχείρηση συνολικά, προς επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
  • Γνώση της τεχνολογίας και ικανότητα διαμόρφωσης επιχειρηματικής στρατηγικής, αφ' ενός μεν για βελτίωση και αναδιοργάνωση της επιχείρησης, αφ' ετέρου δε για την ανάπτυξή της με νέες καινοτόμες λύσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Το πρόγραμμα είναι το μόνο στην Ελλάδα πιστοποιημένο full time MBA από το διεθνή οργανισμό ΑΜΒΑ (Association of MBAs). Προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον με φοιτητές από πάνω από 20 χώρες, και πρόσφατα ταξινομήθηκε στην 10η θέση στην Ευρώπη και 30η διεθνώς. Μέσα από το πρόγραμμα παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα να παρακολουθήσουν έναν αριθμό ειδικεύσεων και κύκλων σπουδών που καλύπτουν νευραλγικούς τομείς του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι ειδικεύσεις και κύκλοι σπουδών που προσφέρονται είναι:

  • Διοικητική των Επιχειρήσεων (γενική κατεύθυνση)
  • Χρηματοοικονομική
  • Μάρκετινγκ και Στρατηγική
  • Διεθνείς Επιχειρήσεις
  • Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Νέων Επιχειρήσεων
  • Τεχνολογία, Logistics και Υπηρεσίες

Παράλληλα με το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, όλοι οι φοιτητές συμμετέχουν σε ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Προσωπικών Ικανοτήτων (PSD, Personal Skills Development Program) του ΜΠΣ, με στόχο να αναπτύξουν τις προσωπικές τους ικανότητες πάνω σε θέματα επικοινωνίας, ομαδικότητας, ηγεσίας, διαπραγμάτευσης, προγραμματισμού καριέρας, κλπ.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων, όλοι οι φοιτητές εκπονούν πτυχιακή εργασία στα πλαίσια ειδικού προγράμματος. Το Πρόγραμμα Πτυχιακών Εργασιών Εφαρμογής (FSP, Field Study Program) του ΜΠΣ δίνει την δυνατότητα σε ομάδες φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών τους να συνεργαστούν με στελέχη δυναμικών ελληνικών ή διεθνών επιχειρήσεων ή οργανισμών για την αντιμετώπιση ενός πραγματικού επιχειρησιακού προβλήματος. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, οι φοιτητές στα πλαίσια ομάδας βάζουν σε εφαρμογή τις γνώσεις που αποκόμισαν στο πρόγραμμα καθώς και την εργασιακή τους εμπειρία, για να αντιμετωπίσουν προβλήματα επιχειρήσεων που έχουν να κάνουν με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών, την διαμόρφωση της στρατηγικής και την στρατηγική τοποθέτησή τους στην αγορά, την καλύτερη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων τους, την στρατηγική τους σχετικά με την σύγχρονη τεχνολογία και τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει. Πάνω από 150 Ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις έχουν συνεργαστεί με το πρόγραμμα στα τελευταία 7 χρόνια στα πλαίσια πτυχιακών εργασιών, με μεγάλη επιτυχία.