Π.Μ.Σ. στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση

Ιστοθέση: https://www.dept.aueb.gr/el/el-msc-isfm

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in International Shipping, Finance and Management) καλύπτει την ανάγκη για εκπαίδευση και προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα της Ναυτιλίας, της Χρηματοοικονομικής και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, μέσω του μοναδικού αυτού συνδυασμού γνωστικών αντικειμένων τα οποία απαιτούνται για την κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Διεθνούς Ναυτιλίας.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα σύγχρονο και άριστα δομημένο πρόγραμμα σπουδών. Σε αυτό χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μαθησιακές διαδικασίες, όπως, μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, εργαστηριακά μαθήματα, μελέτες περιπτώσεων, εργασίες, διπλωματική εργασία και διδασκαλία, μέσω των οποίων τα ερευνητικά αποτελέσματα των διδασκόντων ή καθηγητών και η εμπειρία των στελεχών επιχειρήσεων που καλούνται ως επισκέπτες ομιλητές, διοχετεύονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα αντικείμενα της Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης. Είναι πλήρους και μερικής φοίτησης και είναι αγγλόφωνο, ενώ διευθυντής του προγράμματος είναι ο καθηγητής Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός. Τα εμπλεκόμενα στο Δ.Π.Μ.Σ. Τμήματα είναι τα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.