Νέα παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων εαρ. εξ. 2018 - 19

ΘΕΜΑ: Παράταση διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Σε συνέχεια των υπ’ αριθ 42817/Ζ1/19-03-2019, 66152/Ζ1/24-4-2019, 70417/Ζ1/7-5-19 και Ζ1/78616/17-5-2019 εγγράφων μας, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία για τη διανομή των συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-2019 στους φοιτητές έως την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019.

Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τη διανομή συγγραμμάτων στις βιβλιοθήκες. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των εκδοτών, η οποία απορρέει από τη σύμβαση που έχουν συνάψει ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά την εγγραφή τους στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.1/76244/Β3/30-6-10 (ΦΕΚ Β΄957) Υπουργικής απόφασης, για την αποστολή και διατήρηση επαρκούς αποθέματος αντιτύπων στα σημεία διανομής προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διανομή των διδακτικών βιβλίων στους φοιτητές κατά το τρέχον εξάμηνο σπουδών.