Προκήρυξη Εκλογής Μελών Κοσμητείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 6α του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» 

2. την υπ’αρ. 3115/08.05.2018 (Β΄ 1645) Απόφαση του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί εφαρμογής του άρθρου 19, παρ.6α του ν.4521/2018 (Α΄38), 

3. την εκλογή του Καθηγητή κου Γ.Σταμούλη, ως Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Ο.Π.Α. με τριετή θητεία από 01.12.2017 έως 30.11.2020 (ΦΕΚ 616/23.11.2017 τ.ΥΟΔΔ), 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
εκλογές για την ανάδειξη τριών (3) μελών ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.