Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Κωδικός: 
8120
Εξάμηνο: 
4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

Αφετηρία του μαθήματος αποτελεί η ανάγκη αναγνώρισης και κατανόησης προβλημάτων στη διαχείριση πληροφορίας και διαδικασιών στο περιβάλλον ενός οργανισμού. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται μέθοδοι για τη συστηματική μελέτη και μορφοποίηση τέτοιων προβλημάτων, ώστε να υποστηριχθούν από πληροφοριακά συστήματα. Το μάθημα εστιάζει στην αναγνώριση, μοντελοποίηση και τεκμηρίωση απαιτήσεων από διάφορους χρήστες και φορείς που επηρεάζονται και επηρεάζουν την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Εξετάζεται επιπλέον ο μετασχηματισμός των απαιτήσεων σε προδιαγραφές λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος, ο σχεδιασμός του συστήματος, καθώς και το πλάνο ανάπτυξης και ένταξής του στον οργανισμό που θα το χρησιμοποιήσει. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Το πρακτικό μέρος του μαθήματος αφορά ανάλυση και σχεδίαση χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως η μεθοδολογία ευμετάβλητων συστημάτων (SSM), η γλώσσα μοντελοποίησης UML και η γλώσσα σχεδιασμού ιστοσελίδων HTML.

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη διεργασία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και να έχουν τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείρισή της.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές ενότητες:

  1. Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα στους οργανισμούς

  2. Μοντελοποίηση συστημάτων ανθρώπινης δραστηριότητας

  3. Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων

  4. Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

  5. Κύκλος ζωής συστήματος – Rational Unified Process (RUP) – Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

  6. Το Πληροφοριακό Σύστημα στον Οργανισμό (υλοποίηση και αξιολόγηση)