Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων

Κωδικός: 
8129
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να δώσει στο φοιτητή μία ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων γενικότερα, και εφαρμογών διαδικτύου ειδικότερα, τις αρχιτεκτονικές και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, καθώς επίσης τις εφαρμογές που μπορούν να υποστηριχθούν. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα καλυφθούν θεωρητικά και πρακτικά θέματα σε σχέση με τη σχεδίαση, την αρχιτεκτονική των εφαρμογών, την ανάπτυξη και τον έλεγχο λογισμικού, τα σύγχρονα περιβάλλοντα και εργαλεία ανάπτυξης, καθώς επίσης τις τεχνολογίες διαδικτύου. Έμφαση θα δοθεί στην εξέταση συγκεκριμένων εφαρμογών, στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό αυτών και τρόπο υλοποίησής τους. Παράλληλα, το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει να ολοκληρώσει τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές σε προηγούμενα μαθήματα βάσεων δεδομένων, ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων και προγραμματισμού σε μία ενιαία ενότητα για την υποστήριξη της ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου, π.χ. ενός λειτουργικού web-site, το οποίο θα αποτελέσει και το πρακτικό μέρος του μαθήματος.

Παρακολουθώντας αυτό το μάθημα, οι φοιτητές αναμένεται να:

  • Να αποκτηθούν γνώσεις αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού εφαρμογών με έμφαση σε εφαρμογές Διαδικτύου.
  • Να αποκτηθούν γνώσεις για την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση εφαρμογών.
  • Να αποκτηθούν γνώσεις προγραμματισμού εφαρμογών Διαδικτύου.
  • Να αποκτήσουν οι φοιτητές μια σύγχρονη εικόνα για τις εφαρμογές και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση σε εφαρμογές στο χώρο του Διαδικτύου.
  • Να αντιληφθούν τις επιχειρηματικές επιπτώσεις αποφάσεων που σχετίζονται με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:

  • Εισαγωγή σε Βασικές Έννοιες
  • Σχεδιασμός Υψηλού Επιπέδου
  • Λεπτομερής Σχεδιασμός Συστήματος
  • Υλοποίηση και Έλεγχος
  • Πλαίσια και Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου