Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων

Κωδικός: 
8180
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διεθνή επιχείρηση και τη λειτουργία της στη διεθνή αγορά. Οι βασικές αρχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων παραμένουν οι ίδιες όταν η επιχείρηση διεθνοποιείται αλλά πρέπει να μελετηθούν στο πλαίσιο των νέων αγορών εξωτερικού-περιβάλλοντος. Οι χώρες εξωτερικού είναι διαφορετικές και έτσι τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει το μάνατζμεντ επιφορτισμένο με τη διεθνοποίηση της εταιρείας είναι πιθανόν να είναι πιο σύνθετα. Η διοίκηση μιας διεθνοποιημένης επιχείρησης πρέπει να διερευνήσει σε ποιο βαθμό θα πρέπει να ανταποκριθεί-προσαρμόσει  τους  πόρους  και  ικανότητες,  και στρατηγικές της για τις διεθνείς αγορές καθώς και σε ποιο σημείο θα εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες και ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα-βάση της αναφορικά με τη διεθνοποίηση. Επίσης  οι  συναλλαγές  σε  διεθνές  επίπεδο  ενέχουν ρίσκο  αφού περιλαμβάνουν  μετατροπές  χρήματος  σε  διαφορετικά  εθνικά  νομίσματα. Κατά συνέπεια, ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι η προσέγγιση του περιεχομένου των Διεθνών Επιχειρήσεων από την πλευρά του επιχειρηματία/επιχειρηματικής ομάδας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που αφορά αποφάσεις στη διεθνοποιημένη εταιρεία, στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά. Η διδασκαλία και συζήτηση βασίζεταισε δραστηριότητες και παραδείγματα Ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων.