Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

Κωδικός: 
8134
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Διδάσκων: 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή του φοιτητή σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, ανάλυση, ανασχεδιασμό, βελτιστοποίηση και λειτουργική Διοίκηση Βιομηχανικών-Κατασκευαστικών Εταιριών και Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και στην προβολή της ανάγκης για αποτελεσματικό μάνατζμεντ των περιορισμένων πόρων των συστημάτων που τις αποτελούν. Μέσα από το μάθημα, ο φοιτητής θα μπορέσει να κατανοήσει την οργανωτική δομή και τα ουσιώδη στοιχεία - υποσυστήματα - λειτουργίες ενός Συστήματος Παραγωγής ή Παροχής Υπηρεσιών. Συνάμα, θα αποκτήσει και μια ουσιώδη γνώση των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα Συστήματα Παραγωγής ή Παροχής Υπηρεσιών κατά το σχεδιασμό και τη λειτουργία τους, καθώς και των μεθόδων επίλυσης των προβλημάτων αυτών τόσο με αναλυτικές όσο και με υπολογιστικές τεχνικές. Στη θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνονται όλες οι περίπλοκες επιχειρησιακές διαδικασίες που συνθέτουν τις δυναμικές λειτουργικές δομές των εταιριών, π.χ., σχεδιασμός προϊόντων-υπηρεσιών, προβλέψεις ζήτησης, χρονικός και ποσοτικός προγραμματισμός πόρων, επιλογή τοποθεσίας και χωροταξικός σχεδιασμός, καθώς και ποιοτικός έλεγχος. Τέλος, στο μάθημα παρουσιάζονται οι σημαντικότερες κάθετες αγορές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, οριοθετούνται τα πρακτικά και θεωρητικά προβλήματα που διέπουν τη λειτουργία τους και αναλύονται οι σύγχρονες στρατηγικές και τακτικές Διοίκησης τους.

Η γκάμα θεμάτων που ο χώρος της Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών περιλαμβάνει είναι εξαιρετικά Η ακόλουθη λίστα παρουσιάζει τους τίτλους των θεμάτων που θα παρουσιαστούν.

  • Εισαγωγή – Περιγραφή των συστημάτων παραγωγής
  • Ιστορική αναδρομή της Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών
  • Βιομηχανικά συστήματα
  • Σχεδιασμός προϊόντων και κατεργασιών
  • Πρόβλεψη ζήτησης
  • Επιλογή τοποθεσίας
  • Σχεδιασμός μονάδων και Συστήματα μεταφοράς υλικών
  • Ποσοτικός προγραμματισμός παραγωγής και διαχείριση αποθεμάτων
  • Χρονικός προγραμματισμός παραγωγής
  • Στατιστικός έλεγχος ποιότητας κι ολικό μάνατζμεντ ποιότητας – TQM