Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία

Εξάμηνο: 
8o
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Στην Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έχουν συμμετάσχει από το 2003 άνω των 1500 φοιτητών και άνω των 500 εταιρειών και οργανισμών. Περίπου το 20-25% των φοιτητών ανά έτοςπροσλήφθηκαν άμεσα από την εταιρεία με το πέρας της πρακτικής.

Οι κύριοι στόχοι της Πρακτικής είναι:

  • Η εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονα και πραγματικά προβλήματα αιχμής των Ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω της εφαρμογή ακαδημαϊκής γνώσης, ιδιαίτερα σε μια εποχή συνεχών αλλαγών στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις επιχειρηματικές πρακτικές και διαδικασίες.
  • Η δημιουργία σχέσεων ανάμεσα στους φοιτητές και το Τμήμα με σύγχρονες, δυναμικές επιχειρήσεις για συνεργασία σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης, εκπαίδευσης και έρευνας.

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική ως το επιστέγασμα των σπουδών και η αφετηρία της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων. Αποτελεί για τις συνεργαζόμενες εταιρείες μία άψογη ευκαιρία εύρεσης στελεχών και μεταφοράς πανεπιστημιακής γνώσης αιχμής στην επιχειρηματική πρακτική ειδικά στους τομείς των προσφερόμενων κατευθύνσεων: «Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας», «Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη»,  «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», «Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι» και «Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες».

  • Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών (δηλαδή Οκτώβριο-Δεκέμβριο ή Μάρτιο-Ιούνιο) και τεσσάρων ημερών ανά εβδομάδα καθώς την πέμπτη ημέρα οι φοιτητές συμμετέχουν στο Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης, όπου συζητούν την εργασία τους με Καθηγητές του Τμήματος.
  • Κάθε φοιτητής επιβλέπεται από έναν Καθηγητή μέσω τακτικών συναντήσεων και συνεχούς επικοινωνίας, με σκοπό την ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης, την αξιοποίηση των μεθόδων και τεχνικών του προγράμματος σπουδών και τη συγγραφή των σχετικών παραδοτέων.
  • Κάθε εταιρεία προσφέρει μία συνοπτική περιγραφή ανά προσφερόμενη θέση, αξιολογεί τους ενδιαφερόμενους και ορίζει έναν αντίστοιχο επιβλέποντα. Η επικοινωνία μεταξύ ακαδημαϊκού και εταιρικού επιβλέποντα είναι τακτική και ουσιώδης.
  • Οι δυνατότητες εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης είναι οι ακόλουθες (α) Πρακτική Άσκηση χρηματοδοτούμενη αποκλειστικά από τον αντίστοιχο πάροχο ή (β) εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Πεδίου. Στην περίπτωση (α), η εταιρεία πάροχος παρέχει υπό μορφή χορηγίας ποσό ίσο με τα τέσσερα πέμπτα της μηνιαίας αποζημίωσης (όπως αυτή προσδιορίζεται με ενιαίο τρόπο για το ΟΠΑ, σε σχέση με το εκάστοτε έργο υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης του Υπ. Παιδείας). Στην περίπτωση (β), το τμήμα ΔΕΤ καλύπτει μόνο το ποσό της ασφάλισης με ίδιους πόρους.