Προκήρυξη Θέσης Καθηγητή

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:APP6093

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 3280

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 409/19-4-2018 (τεύχος Γ΄) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 1031 προκήρυξη της παρακάτω θέσης Καθηγητή για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

  • Μία (1) θέση Καθηγητή, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφοριακά Συστήματα».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Ιουλίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.:210 8203 110, e-mail: dmst@aueb.gr.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2018

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

Δείτε την Προκήρυξη σε pdf αρχείο.