Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.:530

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, για τη διδασκαλία του  κάτωθι μαθήματος  του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019:

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών – Εαρινό εξάμηνο

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο αντικείμενο του Τμήματος. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των ανωτέρω μαθημάτων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων) θα αποστέλλονται  σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι την 4η Φεβρουαρίου  2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2108203110 - 2108203129.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2019
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203292, 210 8211124 / Fax: 210 8215909
76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203292, (+30) 210 8211124 / Fax: (+30) 210 8215909
E-mail: rector@aueb.gr / www.aueb.gr

Δείτε το σχετικό έγγραφο