Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Κωδικός: 
8113
Εξάμηνο: 
4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει τις βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διοίκησης που χρειάζεται ο φοιτητής της διοικητικής επιστήμης. Έμφαση δίνεται στην λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις, στην έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος, στις επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων, στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων υπό καθεστώς αβεβαιότητας, στην σωστή αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων στα οποία επενδύουν επιχειρήσεις (και ιδιώτες), κ.α. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη τις έννοιες και τα εργαλεία που γνώρισαν στο μάθημα είτε εκπονώντας προαιρετική εργασία σε εμπειρικά δεδομένα, είτε ασχολούμενοι με μία μελέτη περίπτωσης (case study) ενός πραγματικού οργανισμού ή επιχείρησης

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:

  • Χρηματοπιστωτικό σύστημα
  • Χρονική αξία χρήματος
  • Κριτηρία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
  • Κίνδυνος και απόδοση επενδύσεων
  • Υποδείγματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων
  • Χρηματοδοτικές αποφάσεις και αποτελεσματικότητα αγορών χρήματος και κεφαλαίου