Ενημέρωση για πρωτοετείς φοιτητές

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι η διάλεξη του μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική και η Εκδήλωση Υποδοχής των Α’ετών του Τμήματος ΔΕΤ, θα γίνει δια ζώσης στην αίθουσα Δ24 και θα μεταδοθεί παράλληλα, λόγω των καιρικών συνθηκών, και από το MS Teams στο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac385769a56dd44e09cb3fe57ba506ab4%40thread.tacv2/1634124401523?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%2230cfd1c1-cf67-47eb-88e3-2f3d1a27f941%22%7d