Ενημερωτική Συνάντηση Erasmus+ 2022-2023

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για σπουδές για το ακαδ. έτος 2022-2023, ότι θα πραγματοποιηθεί  γενική ενημερωτική συνάντηση του γραφείου Erasmus του ΟΠΑ την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου, ώρα 11:00 πμ,  μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams στο παρακάτω σύνδεσμο: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab0561facba3849e1b20063d381f4447e%40thread.tacv2/1644000336142?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%22211f4b60-b30c-455c-b462-9eff512ddb1f%22%7d

Στην παρουσίαση θα δοθούν γενικές πληροφορίες τόσο για τις σπουδές στο εξωτερικό όσο και για τις προϋποθέσεις λήψης της υποτροφίας Erasmus+.

Μετά τη γενική συνάντηση του προγράμματος θα ακολουθήσουν τμηματικές συναντήσεις με σκοπό να δοθούν διευκρινίσεις για το πρόγραμμα και για τη διαδικασία των αιτήσεων που ισχύουν σε επίπεδο τμήματος.

Στη γενική συνάντηση φοιτητών για το Πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές θα συμμετέχουν : Η υπεύθυνη του Προγράμματος για τις εξερχόμενες κινητικότητες,  κ. Κλεοπάτρα Ντέλιου και ο υπεύθυνος OLS & Mobility Tool του προγράμματος, κ. Κώστας Βίτσιος.