Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή Εμμανουήλ Ζαχαριάδη

Ο Επίκουρος Καθηγητής  Εμμανουήλ Ζαχαριάδης στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μονιμοποιήθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Επιστήμη – Ποσοτικές μέθοδοι».

Ο Εμμανουήλ Ζαχαριάδης είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου (ΕΜΠ) Πολυτεχνείου και έχει λάβει τον μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Computing Science από το Imperial College London. Οι διδακτορικές του σπουδές είχαν ως αντικείμενο την αντιμετώπιση προβλημάτων επιχειρησιακής έρευνας με χρήση υπολογιστικών μεθοδολογιών βελτιστοποίησης και πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στις παρακάτω περιοχές: (α) Ανάπτυξη προτύπων μαθηματικού προγραμματισμού και υπολογιστικών μεθόδων βελτιστοποίησης για την επίλυση προβλημάτων επιχειρησιακής έρευνας, (β) Βελτιστοποίηση δικτύων διανομής, μεταφορών και υπηρεσιών εφοδιαστικής, (γ) Διοίκηση παραγωγής, υπηρεσιών και επιχειρησιακών λειτουργιών και (δ) Μελέτη και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας στο περιβάλλον. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερα από 20 άρθρα δημοσιευμένα σε υψηλού κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά των περιοχών της Διοικητικής Επιστήμης, της Επιχειρησιακής Έρευνας και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε ευρωπαϊκά, αλλά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στα προαναφερθέντα ερευνητικά αντικείμενα. Η διδακτική του εμπειρία εκτείνεται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στους τομείς των ποσοτικών μεθόδων, της επιχειρησιακής έρευνας και της βελτιστοποίησης συστημάτων εφοδιαστικής.