Προκήρυξη για Μεταδιδακτορικό

Αριθμ. Πρωτ: 8782

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη 12η συνεδρίασή της (19/07/2021), αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου Μεταδιδάκτορα στο παρακάτω ερευνητικό θέμα:

  1. Εφαρμογή συστημάτων ηθικής διοίκησης και πράσινες πρακτικές διοίκησης εφοδιαστικών αλυσίδων στη βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης
    (Υπεύθυνος: Καθηγητής, Γ. Ιωάννου, ioannou@aueb.gr).

Για την παραπάνω μεταδιδακτορική θέση, υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης από διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 αίτηση στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 7ος όροφος, 705 γραφείο, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108203614), συνοδευόμενη από Επιστολή Αποδοχής επίβλεψης του/της Καθηγητή/τριας του Τμήματος, υπό την επίβλεψη του /της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
  3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  4. Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/ δημοσιευθεί από τον/ την υποψήφιο/α
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές, είτε από Καθηγητές ΑΕΙ, είτε από διδάκτορες, Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  6. Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aueb.gr/sites/default/files/Esoterikos-kanonismos-ME-OPA-March16.pdf)

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Ο Πρύτανης

*

*

Καθηγήτρια Αθανασία Πουλούδη

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, που βρίσκεται στο αρχείο του φορέα