Απόφαση Συγκλήτου για τη διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων Ιουνίου 2020