Αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης

Αθήνα, 15/02/2020

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συγκροτήθηκαν τριμελής επιτροπές ανά τμήμα οι οποίες επικυρώνουν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης Εαρινής Περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021 με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν οριστεί και εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων.

Σύμφωνα με τον υπάρχον κανονισμό του τμήματος ισχύουν τα εξής:

Στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης συμμετέχουν οι φοιτητές/τριες του τμήματος που έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο σπουδών (3ο έτος) και είναι δυνατόν να γίνει μια μόνο φορά. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι, ο/η φοιτητής/τρια να έχει κατοχυρώσει τουλάχιστον 80 ΠΜ, να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 8 υποχρεωτικά μαθήματα και να συμμετάσχει σε σχετική ενημερωτική συνάντηση/σεμινάριο του γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Καθηγητής Δ. Καρλής, αποφάσισε για τη διάθεση 13 επιδοτούμενων θέσεων πρακτικής άσκησης κατά την εαρινή περίοδο που είναι διαθέσιμες λόγω περιορισμένης χρηματοδότησης ΕΣΠΑ.

Ακολουθεί ο προσωρινός πίνακας με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων λαμβάνοντας υπ όψιν σε κάθε περίπτωση θέματα προσωπικών δεδομένων.

Επιλέχθηκαν οι παρακάτω φοιτητές για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021:

Α/Α

Α.Μ.

ΕΤΟΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

6170076

4

82,16

2

6170050

4

76,14

3

6150003

6

72,22

4

6150083

6

71,50

5

6170008

4

69,86

6

6160034

5

68,16

7

6160106

5

65,84

8

6160068

5

64,96

9

6130103

8

64,82

10

6160092

5

63,44

11

6150047

6

63,06

12

6160099

5

61,74

13

6160037

5

58,90

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».