Υποτροφίες Διδακτορικών Σπουδών Τμ. Στατιστικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Στα πλαίσια του Προγράμματος υποτροφιών του Τμήματος Στατιστικής, ανακοινώνονται δύο (2) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23για την πραγματοποίηση Διδακτορικών Σπουδών στο Τμήμα Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα:

  • Η 1η υποτροφία, ύψους 18.000 Ευρώ (ήτοι, 500 Ευρώ το μήνα για τρία έτη) θα δίδεται στον νεοεγγραφέντα Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμήματος Στατιστικής ο οποίος θα έχει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στα τέσσερα μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο χειμερινό εξάμηνο σπουδών του 1ου έτους φοίτησης και περιγράφονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2720/01.06.2022, τ.Β΄), υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τεσσάρων μαθημάτων είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 8.51 και δεν έχει χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα επανεξέτασης των μαθημάτων.
  • Η 2η υποτροφία, ύψους 18.000 Ευρώ (ήτοι, 500 Ευρώ το μήνα για τρία έτη) θα δίδεται στον απόφοιτο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Στατιστική» ο οποίος θα έχει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας του είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 8.51 και η βαθμολογία αυτή έχει προκύψει κατά τις εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Ιουνίου και όχι του Σεπτεμβρίου. Αν ο πρώτος απόφοιτος δεν αποδεχτεί την υποτροφία, αυτή θα δίδεται στο δεύτερο καλύτερο απόφοιτο, εφόσον έχει επιτύχει μ.ο. ≥ 8.51 κοκ.
  • Οι αποδέκτες των ανωτέρω υποτροφιών θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση για την πορεία των διδακτορικών σπουδών τους.
  • Η έναρξη εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος υποτροφιών εκκινεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και εφεξής.
  • Η διάρκεια του προγράμματος υποτροφιών ορίζεται σε τρία (3) έτη.

Πληροφορίες για το διδακτορικό Πρόγραμμα Στατιστικής είναι διαθέσιμες

Εγγραφές για το Διδακτορικό πρόγραμμα μπορούν να γίνουν μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2022 στο email: masterst@aueb.gr, τηλέφωνο 2108203681.