Αποτελέσματα Erasmus+ BIP

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS +

BLENDED INTENSIVE PROGRAMME (BIP):

«Methods for Fintech and Artificial Intelligence in Finance”, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ Blended Intensive Programme (BIP): “Methods for Fintech and Artificial Intelligence in Finance ” περιόδου Σεπτεμβρίου 2024, ακολουθεί κατάσταση των έξι (6) επιλεγέντων προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Στατιστικής, οι οποίοι/ες θα συμμετάσχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα (κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης):

Α/Α

Α.Μ.

Κατάταξη Επιλεγέντων

1

6210053

8,73

2

6210003

8,64

3

6210024

8,11

4

6220053

7,97

5

6220070

7,61

6

6210096

6,73

Θέση η οποία δε θα γίνει αποδεκτή από επιλεγέντα/επιλεγείσα φοιτητή/τρια θα καλυφθεί από τον/την πρώτο/η –διαθέσιμο- επιλαχόντα/επιλαχούσα, με βάση την ακόλουθη σειρά κατάταξης και έως την εξάντλησή της:

Α/Α

Α.Μ.

Κατάταξη Επιλαχόντων

1

6210092

6,70

2

6210021

5,51

3

6190092

3,93

4

6200114

3,77

5

6220041

6,98

Οι επιλεγέντες/επιλεγείσες προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, παρακαλούνται όπως αποστείλουν στο email της Γραμματείας του Τμήματος (stat@aueb.gr), υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 μέσα από την ιστοσελίδα, www.gov.gr , αποδοχής της θέσης τους (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses, ως ακολούθως:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αποδέχομαι τη θέση μου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ Blended Intensive Programme: “Methods for Fintech and Artificial Intelligence in Finance” του Πανεπιστημίου της Νάπολη (Universita degli Studi di Napoli Federico II, Italy), περιόδου Σεπτεμβρίου 2024.

Σημειώνεται ότι, η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των επιλεγέντων φοιτητών/τριών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής (Universita degli Studi di Napoli Federico II, Italy), όταν σταλούν τα στοιχεία τους από τη Γραμματεία, κατά την ορισθείσα περίοδο πραγματοποίησης του nomination, ήτοι μέσα στον Ιούνιο 2024.

Υπενθυμίζουμε στους/στις φοιτητές/τριες που επιλέχθηκαν ότι, είναι υπεύθυνοι/ες για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το Ίδρυμα Υποδοχής. Παρακαλούνται όπως ελέγχουν τακτικά το ιδρυματικό τους email, καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής, στην οποία υπάρχει το αναλυτικό πρόγραμμα (https://www.labstat.it/bip24/)

Για θέματα που αφορούν την επιχορήγηση από το ΙΚΥ, μπορούν να ενημερώνονται από το γραφείο Erasmus του Ιδρύματος (erasmusmobility@aueb.gr).

Εκ της Γραμματείας

Αθήνα, 29/05/2024