Προκήρυξη θέσης Εντεταλμένων Διδασκόντων - B

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

θέσης Εντεταλμένων Διδασκόντων

του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

O Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 33, 64, 173 και 304, του ν.4957/2022 (Α΄ 141), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
 2. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής (συνεδρία 12η/2022-23/11.07.2023/Β2.2) περί προκήρυξης θέσης εντεταλμένων διδασκόντων για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσης Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, για την παροχή διδακτικού έργου στο πλαίσιο του κάτωθι γνωστικού αντικειμένου και μαθημάτων του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024:

Γνωστικό Αντικείμενο

Τίτλος Μαθήματος

Διδακτικό έργο

Στατιστική Μεθοδολογία

Στατιστική Ι: Πιθανότητες και Εκτιμητική

(Statistics I: Probability and Estimation)

αυτοδύναμη διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα μαθήματος επιλογής 1ου εξαμήνου σπουδών

Στατιστική Μεθοδολογία

Εκτιμητική – Έλεγχοι Υποθέσεων

διεξαγωγή φροντιστηρίου/εργαστηρίου και εργαστηριακών ασκήσεων στο πλαίσιο υποχρεωτικού μαθήματος 3ου εξαμήνου σπουδών

Η απασχόληση θα είναι μερική, δυνάμει, σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, το κόστος της οποίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α. με την επιφύλαξη της Κατανομής από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αντίστοιχων θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, βάσει των παραγράφων 6 και 7, του άρθρου 173, του ν.4957/2022, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σε αντίθεση περίπτωση, η απασχόληση θα είναι μερική, δυνάμει, σύμβασης ανάθεσης έργου, το κόστος της οποίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου του Τμήματος με τίτλο «Ενίσχυση Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Δραστηριότητας Τμήματος Στατιστικής», και κωδικό ΕΡ-3154-01, βάσει της παραγράφου 6, του άρθρου 173, του ν.4957/2022, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στο ίδιο ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης

Για την επιλογή, είναι επιθυμητή και θα ληφθούν υπόψη:

 1. η Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ εσωτερικού/εξωτερικού, στα ανωτέρω συγκεκριμένα μαθήματα ή σε συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης
 2. οι Δημοσιεύσεις - με έμφαση στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωσης θέσης - σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών   

Κωλύματα (παράγραφος 9, του άρθρου 173, του Ν. 4957/2022):

Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

 1. Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 2. μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,
 3. ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
 4. συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 5. υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
 6. φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέχρι τις 28 Αυγούστου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 4. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, τότε ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 304 του ν.4957/2022 (Α΄ 141, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)
 5. Υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
 6. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει
 7. Βεβαίωση Απογραφής από τον e-ΕΦΚΑ
 8. Υπεύθυνη δήλωση (μέσω της υπηρεσίας gov.gr) ότι δεν εμπίπτουν σε κανένα από τα προαναφερόμενα κωλύματα της παρ. 9, του άρθρου 173, του Ν. 4957/2022

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Ιωάννης Ντζούφρας