Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τη δυνατότητά τους να διαθέτουν στους πελάτες το κατάλληλο προϊόν, την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος και στη σωστή τιμή. Βασικά εργαλεία για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η Διοίκηση των Λειτουργιών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μιας επιχείρησης. Η Διοίκηση Λειτουργιών διασφαλίζει την παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών με τον πιο οικονομικά αποτελεσματικό τρόπο. Η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας στοχεύει στο σχεδιασμό και τον έλεγχο των ροών πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων και πληροφορίας ώστε το τελικό προϊόν να διατίθεται στον πελάτη την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος και στην σωστή τιμή. Ο συνδυασμός και ο συντονισμός αυτών των δύο τομέων αποτελεί το ζητούμενο της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η κατεύθυνση σπουδών «Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (η μοναδική σε προπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά ΑΕΙ) ασχολείται με:

  • Το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, και τον έλεγχο επιχειρησιακών λειτουργιών για την παραγωγή προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
  • Το συντονισμό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε μία εφοδιαστική αλυσίδα με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη στο χαμηλότερο δυνατό κόστος
  • Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση των βασικών λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας: αποθήκευση, μεταφορά και διανομή προϊόντων κατά τον πιο αποδοτικό τρόπο
  • Τη διαχείριση των προμηθειών και της ζήτησης κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας

Μέσα από τα θέματα αυτά οι απόφοιτοι του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αναπτύσσουν μία ολιστική αντίληψη σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία και διοίκηση μιας επιχείρησης και αποκτούν γνώσεις που τους καθιστούν ανταγωνιστικούς σε τομείς όπως:

  • Τμήματα Σχεδιασμού και Παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών όλων των κατηγοριών των επιχειρήσεων
  • Τμήματα Logistics και Supply Chain Management όλων των κατηγοριών των επιχειρήσεων
  • Επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες Logistics, όπως 3rd Party Logistics, Μεταφορικές Εταιρίες, εξειδικευμένες εταιρίες συμβούλων (π.χ. 4PL)
  • Οργανισμοί και επιχειρήσεις στον τομέα των Μεταφορών, π.χ. ΔΑΑ, ΟΣΕ, ΟΛΠ κα.

Μαθήματα Κατεύθυνσης