Π.Μ.Σ. στη Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία

Ιστοθέση: https://www.dept.aueb.gr/el/mast

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία (Management Science & Technology) είναι πλήρους και μερικής φοίτησης και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2015. Διευθυντής του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος.

Το πρόγραμμα σκοπεύει στο να προετοιμάσει στελέχη τα οποία να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοικητική επιστήμη, πληροφοριακές τεχνολογίες και οργανωσιακές σπουδές με σκοπό την αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων.

Για να επιτευχθεί αυτό οι φοιτητές παρακολουθούν (και εξετάζονται) σε μαθήματα που προέρχονται από τις επιστημονικές περιοχές που υποστηρίζονται από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: (α) Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Έρευνα, (β) Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, (γ) Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική, (δ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφορών.