Υποτροφίες κληροδ. Γεωργίας Νικολακοπούλου

Προκήρυξη χορήγησης ετησίων υποτροφιών για προπτυχιακούς φοιτητές, με επιλογή, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Γεωργίας Νικολακοπούλου, που υπάγεται στην εποπτεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016- 2017, σύμφωνα με την 5η απόφαση Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 30/06/16, δύο ετήσιες (2) υποτροφίες σε δύο άπορους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος Γεωργίας Νικολακοπούλου. Η χορήγηση αυτή θα γίνει προς εκπλήρωση των σκοπών της διαθέτιδος, η οποία δημοσιεύτηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη Συνεδρίαση της 27-05-2011.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Αίτηση εδώ.