Ανακήρυξη Υποψηφίων για την Κοσμητεία

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης 3 μελών ΔΕΠ του Τμήματος στην Κοσμητεία της Σχολής.