Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων

Κωδικός: 
8126
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Διδάσκων: 

ΤΑΛΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον ρόλο των τεχνολογιων της πληροφορίας μέσα στα οργανωσιακά και κοινωνικά συστήματα που αυτες υποστηρίζουν. Εμφαση δίνεται στη εννοιολογική θεμελίωση των συστημάτων εργασίας ως οργανωσιακά συστήματα που περιέχουν τεχνολογία καθως και στον τρόπο που αναλύονται τα συτήματα αυτά με βάση 5 κύριες οπτικές: δομή, απόδοση, υποδομές, περιβάλλον και κίνδυνοι (για την λειτουργία τους). Κεντρικό ζήτημα της ανάλυσης αποτελούν οι επιχειρηματικές/επιχειρησιακές διαδικασίες σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες που ενσωματώνονται σε αυτές. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τύπους και κατηγορίες επιχειρηματικών διαδικασίων και τα είδη υποστήριξης που παρέχουν οι πληροφοριακές τεχνολογίες στους συμμετέχοντες σε αυτές. Επίσης θα κατανοήσουν και θα εφαρμόσουν στην πράξη τις τεχνικές μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών (event driven modeling), με χρήση εργαλείων ανάλυσης και σχεδιασμού (ARIS toolset). Εξηγείται και επιδεικνύεται παραδειγματικά η ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων εργασίας και διαδικασιών σε πραγματικές μελέτες περίπτωσης. Τέλος οι φοιτητές εφαρμόζουν στην πράξη το πλαίσιο και τις τεχνικές ανάλυσης που γνώρισαν στο μάθημα εκπονώντας μελέτη συστήματος εργασίας και επιχειρηματικών διαδικασιών σε πραγματικό οργανισμό ή επιχείρηση.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:

  • Το πλαίσιο της οργανωσιακής ανάλυσης συστημάτων που υποστηρίζονται/βασίζονται σε τεχνολογία
  • Τα πληροφοριακά συστήματα στους οργανισμούς
  • Συστήματα εργασίας: εννοιολογική θεμελίωση, συστατικά μέρη, 5 οπτικές ανάλυσης
  • Μοντελοποίηση διαδικασιών βασισμένη σε επιχειρηματικά γεγονότα (event-driven modeling)
  • Ανάλυση συστημάτων εργασίας: Οπτική της Αρχιτεκτονικής
  • Ανάλυση συστημάτων εργασίας: Οπτική της Απόδοσης
  • Ανάλυση συστημάτων εργασίας: Οπτική της Υποδομής, του Περιβάλλοντος και του Κινδύνου
  • Εφαρμόζοντας τις τεχνικές επιχειρησιακής ανάλυσης σε πραγματική περίπτωση
  • Ο κύκλος διαχέιρισης επιχειρηματικών διαδικασιών