Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης

Ιστοθέση: http://ppm.aueb.gr

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση - Master in Public Policy & Public Management από τα τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, έρχεται να καλύψει ανάγκες εκπαίδευσης  για στελέχη στον ευρύτερο χώρο του δημόσιου τομέα και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εκφράζει τη δέσμευση και φιλοδοξία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να αναπτύξει ένα υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακό που να συνδυάζει την τεχνογνωσία του σε οικονομικά θέματα και το «μάνατζμεντ». Τα υπάρχοντα, σχετικά με το αντικείμενο, μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα δεν καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες, γεγονός που καθιστά το ρόλο του νέου προγράμματος ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει πληθώρα τέτοιου είδους προγραμμάτων στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2010. Διευθυντής του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Δημήτριος Χριστόπουλος .

Στο πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ένα σύνολο από ενδιαφέροντα κοινά μαθήματα αλλά και μαθήματα που διαφοροποιούν τις δύο κατευθύνσεις του:

  • Κατεύθυνση Δημόσιας Πολιτικής (Public Policy)
  • Κατεύθυνση Δημόσιας Διοίκησης (Public Management)

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές διεθνούς κύρους από το ΟΠΑ και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Σκοπός του προγράμματος είναι: 

  • Να αυξήσει τις ικανότητες και δυνατότητες των στελεχών που θα το παρακολουθήσουν, για επιτυχή σταδιοδρομία και εξέλιξη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις διεκδικώντας ηγετικό ρόλο στο χώρο αυτό.
  • Να εφοδιάσει τα στελέχη αυτά με εξειδικευμένες γνώσεις, αναλυτικές ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δίνουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, να σχεδιάζουν της πολιτικές εκείνες οι οποίες προάγουν την αποτελεσματικότητα και το δημόσιο συμφέρον, αλλά και να αναπτύξουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση και στην αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών αυτών.

 Το πρόγραμμα απευθύνεται: 

  • Σε πτυχιούχους Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων που ήδη απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (π.χ. Δημόσιο, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί).
  • Σε στελέχη που έχουν ευρύτερη επαγγελματική εμπειρία από άλλους χώρους και τα οποία έχουν ενδιαφέρον και στοχεύουν να αναλάβουν στο μέλλον κάποιο ρόλο στο χώρο αυτό.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην διεπιστημονική ανάλυση, στην κριτική σκέψη αλλά και στην πρακτική εφαρμογή. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί  μελέτες περίπτωσης από το χώρο της δημόσιας διοίκησης, καθώς και  εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα του χώρου. Παρέχει εννοιολογικά πλαίσια, εργαλεία και μεθόδους, καλλιεργεί δεξιότητες καθώς και προωθεί σύνθετες μαθησιακές διεργασίες και ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.