Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων

Κωδικός: 
8121
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Η διοίκηση έργων αποτελεί βασική λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών. Το μάθημα στοχεύει στη παρουσίαση βασικών αρχών, μεθόδων και τεχνικών που αφορούν στην οργάνωση, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και την αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Κατανοούν τις βασικές αρχές της διοίκησης των έργων, μεθόδους επιλογής και αξιολόγησης έργων, τεχνικές και μεθόδους χρονικού προγραμματισμού, ανάλυσης κόστους-διάρκειας, βέλτιστης κατανομής και εξομάλυνσης πόρων ενός έργου, και μεθόδους ελέγχου ενός έργου.
 • Αξιολογούν έργα και προγράμματα
 • Προγραμματίζουν με βέλτιστο τρόπο την υλοποίηση ενός έργου
 • Παρακολουθούν και να διαχειρίζονται ένα έργο,
 • Εφαρμόζουν διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας ενός έργου.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες:

 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργου: Ορισμός και βασικά χαρακτηριστικά έργων, κύκλος ζωής έργου, κατηγοριοποίηση έργων και επιπτώσεις στη διαδικασία διοίκησης, οργάνωση έργων, κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας ενός έργου,
 • Επιλογή και Αξιολόγηση Έργων: Ανάλυση κόστους-οφέλους, ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας, πολυκριτηριακή αξιολόγηση έργων,
 • Προγραμματισμός Έργου: Ορισμός, στόχοι, και περιορισμοί για την ανάπτυξη ενός έργου, προσδιορισμός δραστηριοτήτων, εκτίμηση χρονικής διάρκειας και απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση δραστηριοτήτων, κατασκευή δικτύου έργου,
 • Μέθοδοι Χρονικού Προγραμματισμού Έργων (Critical Path Method, Project Evaluation Review Technique)
 • Κόστος και Χρήση Πόρων Έργου: Υπολογισμός κόστους, σχέση κόστους – χρονικής διάρκειας έργου, εξομάλυνση κατανομής πόρων, διοίκηση πολλαπλών έργων (Programme Management),
 • Έλεγχος Έργου: Τεχνικές ελέγχου έργων.