Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία

Κωδικός: 
8125
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι:

  • Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές διαστάσεις της χρήσης των πληροφορικών και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών (ΠΤΤ) σε οργανισμούς και τα κύρια ζητήματα που συνδέονται με την αποτελεσματική αξιοποίηση της.
  • Να αποκτήσουν οι φοιτητές το αναγκαίο εννοιολογικό υπόβαθρο για να κατανοούν τα θέματα που αντιμετωπίζει το μάνατζμεντ της επιχείρησης όσον αφορά τις ΤΠΤ.
  • Να γνωρίζουν οι φοιτητές τις κύριες λειτουργίες στη σωστή διαχείριση της πληροφορικής σε οργανισμούς και τα βασικά θεωρητικά και πρακτικά μοντέλα που βοηθούν στο μάνατζμεντ της λειτουργίας αυτής.
  • Να κατανοήσουν οι φοιτητές πώς επιδρούν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην αρχιτεκτονική δομή ενός οργανισμού και στις σχέσεις του με το περιβάλλον.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:

  • Η σημασία της πληροφορικής για οργανισμούς με θέματα όπως: αρχές της διοικητικής των πληροφοριακών συστημάτων, στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα, αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών και πληροφορική, ο ρόλος της πληροφορικής στην διαχείριση των αλλαγών, εναρμόνιση επιχειρηματικής και πληροφοριακής πολιτικής, διαχείριση πληροφοριακών πόρων.
  • Η χρήση και αξιοποίηση της πληροφορικής με θέματα όπως: υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων, υποστήριξη επιχειρησιακών λειτουργιών, διαχείριση δεδομένων και γνώσεων, ολοκλήρωση διαδικασιών, αξιοποίηση επιχειρησιακών πόρων (ΕRP), ηλεκτρονικό εμπόριο.
  • Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και ο ρόλος της πληροφορικής με θέματα όπως: η έννοια της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, η μετάβαση από τις κλασικές στις ηλεκτρονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, ανασχεδιασμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (BPR), τεχνολογίες οργανωτικής βελτίωσης, η επίδραση της πληροφορικής στον ανταγωνισμό και τη συνεργασία