Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Κωδικός: 
8107
Εξάμηνο: 
1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Το μάθημα «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ» εισάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες και αρχές της επιστήμης του Μάρκετινγκ συμβάλλοντας στη απόκτηση χρήσιμης γνώσης μέσω της σφαιρικής θεωρητικής επισκόπησης του γνωστικού αντικειμένου και της αναλυτικής παρουσίασης σχετικών πρακτικών ζητημάτων, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Ενδεικτικά, στη θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως η μελέτη της συμπεριφοράς του αγοραστή (επιχείρηση και καταναλωτής), η έρευνα Μάρκετινγκ, οι στρατηγικές προϊόντος, διανομής, τιμολόγησης και ολοκληρωμένων επικοινωνιών Μάρκετινγκ, το περιβάλλον του Μάρκετινγκ, η τμηματοποίηση, στόχευση και τοποθέτηση, κ.α. Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται μια πρώτη επαφή των φοιτητών με την επιστημονική έρευνα στο χώρο του Μάρκετινγκ παρουσιάζοντας και συζητώντας τη συνεισφορά της τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του μαθήματος είναι οι παρακάτω:

 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο στο χώρο του Μάρκετινγκ και να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες, αρχές και ζητήματα.
 • Να αναγνωρίσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η επιστήμη του Μάρκετινγκ δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.
 • Να εξοικειωθούν οι φοιτητές/φοιτήτριες με την εφαρμογή των θεωρητικών αρχών του Μάρκετινγκ σε πρακτικό επίπεδο αναλύοντας επιχειρηματικές στρατηγικές και πρακτικές.
 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες τη σχέση του Μάρκετινγκ με άλλα επιστημονικά αντικείμενα καθώς και να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία σε θέματα που αφορούν την επιστημονική έρευνα στο χώρο του Μάρκετινγκ.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Περιγραφή Μαθήματος
 • Εισαγωγικές Έννοιες και Ορισμοί
 • To Περιβάλλον του Μάρκετινγκ
 • Συμπεριφορά Αγοραστών
 • Έρευνα Μάρκετινγκ
 • Τμηματοποίηση Αγοράς, Στόχευση και Τοποθέτηση
 • Προϊόν
 • Διανομή
 • Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ
 • Τιμολόγηση
 • Εισαγωγή σε Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ