Επιχειρηματικότητα

Κωδικός: 
8154
Εξάμηνο: 
7ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας, την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον όλο κύκλο της επιχειρηματικής διαδικασίας, από τον εντοπισμό της ευκαιρίας και την αξιολόγηση της μέχρι την κινητοποίηση πόρων, τη δημιουργία της εταιρίας και τη διαχείριση της ανάπτυξής της. Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται επίσης αναφορά στην έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα περιλαμβάνει τρία μέρη που αναφέρονται στα εξής:

 • Έννοια και σημασία της επιχειρηματικότητας καθώς και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται.
 • Eπιχειρηματική διαδικασία: Σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας, αξιολόγηση επιχειρηματικής ευκαιρίας, ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου, δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, ανεύρεση πόρων και διαμόρφωση συμφωνιών, επιλογή βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και διερεύνηση στρατηγικών εξόδου.
 • Πηγές χρηματοδότησης σε όλες τις φάσεις.

 Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στην έννοια της Επιχειρηματικότητας
 • Eπιχειρηματικό περιβάλλον
 • Διαδικασία καινοτομίας και δημιουργικότητας - Μέθοδοι και εργαλεία βελτίωσης καινοτομικότητας και δημιουργικότητας - Καινοτομία στην Ελλάδα
 • Επιχειρηματική ιδέα και επιχειρηματικό μοντέλο
 • Επιχειρηματικό σχέδιο (Ι): Ανάπτυξη
 • Επιχειρηματικό σχέδιο (ΙΙ): Αξιολόγηση
 • Εργαστήριο λογισμικού για τη δημιουργία οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικού σχεδίου
 • Ίδρυση της επιχείρησης
 • Ανάπτυξη της επιχείρησης
 • Στρατηγικές εξόδου
 • Ανεύρεση πόρων - Χρηματοδότηση σε όλες φάσεις της επιχειρηματικής διαδικασίας
 • Διεθνής επιχειρηματικότητα
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα