Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Κωδικός: 
8142
Εξάμηνο: 
6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διδάσκων: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των ζητημάτων στρατηγικής στον επιχειρηματικό χώρο. Το μάθημα εξετάζει ένα σύνολο από έννοιες, πλαίσια, μεθόδους και εργαλεία, από τη διαμόρφωση της στρατηγικής μιας επιχείρησης μέχρι την υλοποίησή της. Επιπλέον αποσκοπεί στην απόκτηση ικανοτήτων εφαρμογής των εννοιών και εργαλείων. Αναφέρεται τόσο σε θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο όσο και σε επιχειρηματικές πρακτικές με παραδείγματα από τον Ελληνικό και διεθνή χώρο. Στόχος είναι να γίνουν κατανοητά τα ζητήματα στρατηγικής στο πλαίσιο των πολύπλοκων διεργασιών που συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Το μάθημα περιέχει τέσσερα βασικά μέρη που αναφέρονται στα εξής:

  • Η στρατηγική ως έννοια: Απόψεις της στρατηγικής, «ταίριασμα» στο περιβάλλον και τις δυνατότητες, στρατηγική ως πρόθεση. Στρατηγικές διεργασίες, αναδυόμενη στρατηγική.
  • Στρατηγική ανάλυση: Πλαίσια, μέθοδοι και εργαλεία ανάλυσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ανάλυση πόρων ικανοτήτων. Πηγές ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
  • Στρατηγική επιλογή: Δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών, σε ένα εύρος ανάπτυξης εσωτερικά και εξωτερικά της επιχείρησης. Επιλογές στρατηγικών συμμαχιών έναντι εξαγορών. Τρόποι αξιολόγησης των επιλογών αυτών.
  • Υλοποίηση στρατηγικής: Μετατροπή της στρατηγικής σε προγράμματα με δράσεις και ενέργειες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: λειτουργικές στρατηγικές, δομές, συστήματα, δεξιότητες, κουλτούρα, στυλ διοίκησης. Δομή και στρατηγική. Διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού. Υλοποίηση στρατηγικών αλλαγών.