Λογιστική II

Κωδικός: 
8172
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Το μάθημα αποτελεί την συνέχεια του μαθήματος της Λογιστικής Ι. Αναδεικνύει τη σημασία της ανάλυσης των λογιστικών πληροφοριών και το ρόλο που διαδραματίζουν οι πληροφορίες αυτές, όπως έχουν αποτυπωθεί στις λογιστικές - χρηματοοικονομικές καταστάσεις, για τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Η ορθή ανάλυση και ερμηνεία των λογιστικών καταστάσεων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για εξωτερικούς και εσωτερικούς χρήστες για τη λήψη ορθολογικών μελλοντικών οικονομικών αποφάσεων.

Σκοπός του Μαθήματος της Λογιστικής ΙΙ είναι να κατανοήσει ο φοιτητής /τρια τη χρησιμότητα της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων και τη σημασία να μπορεί να γίνει ορθή  επεξεργασία του πλήθους και της ποικιλίας των οικονομικών πληροφοριών και δεδομένων, ώστε να μπορούν να ληφθούν βέλτιστες αποφάσεις. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο να μπορούν οι φοιτητές/τριες να ερμηνεύουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ποσοτικών δεδομένων που αντλούν από τις λογιστικές καταστάσεις ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τα αποτελέσματα των λογιστικών καταστάσεων
  • Συνθέτουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την λήψη αποφάσεων
  • Διακρίνουν προβλήματα που αναδεικνύονται μέσα από την μελέτη των λογιστικών καταστάσεων
  • Προβαίνουν σε προτάσεις διοικητικών και στρατηγικών επιλογών
  • Αναπτύσσουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σε θέματα διοίκησης και  διαχείρισης