Προγραμματισμός I

Κωδικός: 
8106
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Java. Χωρίζεται σε δυο μέρη, όπου στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες προγραμματισμού, όπως πηγαίος κώδικας, η διαδικασία μετάφρασης, αλγόριθμοι, λογική σχεδίαση και αντικειμενοστρεφής μοντελοποίηση. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος διδάσκονται οι κύριες συνιστώσες του προγραμματισμού σε Java, όπως δεσμευμένες λέξεις, εντολές ελέγχου, μέθοδοι και αντικείμενα, κλάσεις, κατασκευαστές, βασικές δομές δεδομένων, εξαιρέσεις, input/output, κληρονομικότητα.

Οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Κατανόηση των βασικών αρχών των γλωσσών προγραμματισμού: λογική σχεδίαση, μετάφραση προγραμμάτων, μεταβλητές, δομές ελέγχου, input/output.
 • Εισαγωγή στην αντικειμενοστρεφή μοντελοποίηση και κατανόηση του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.
 • Εξοικείωση με τον προγραμματισμό σε Java μέσω της κατανόησης και πρακτικής υλοποίησης προγραμμάτων σε Java.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:

 • Εισαγωγή στο μάθημα και ιστορική αναδρομή
 • Παράσταση δεδομένων
 • Γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού
 • Η γλώσσα Java
 • Υπολογισμοί με μεταβλητές
 • είσοδος και έξοδος
 • Τελεστές σύγκρισης, λογικής και επαναλήψεις
 • Προγραμματισμός με χαρακτήρες
 • Αποφάσεις
 • Προγραμματισμός με αντικείμενα, κλάσεις και μεθόδους
 • Πίνακες
 • Εξαιρέσεις
 • Αρχεία
 • Κληρονομικότητα